pl en

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

Polityka ZSZ

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe UNIPACO S.A. jest jednym z czołowych producentów materiałów opakowaniowych.

Celem istnienia Spółki jest podnoszenie wartości firmy tak, aby zapewnić akcjonariuszom zwiększenie wartości zainwestowanego kapitału poprzez realny wzrost wartości akcji, poprzez stały rozwój firmy, utrzymanie oraz ugruntowanie pozycji na rynku.

Głównym dążeniem firmy jest zagwarantowanie naszym Klientom wyrobów o wysokiej i stabilnej jakości, które są produkowane według nowoczesnych technologii, w warunkach przyjaznych dla środowiska.

Powyższa polityka jest realizowana poprzez:

  • Nawiązanie trwałych i pozytywnych relacji z Klientami, stosowanie indywidualnego podejścia do klientów oraz elastycznego redagowania na ich potrzeby;
  • Dbanie o to, aby zachowana była właściwa proporcja pomiędzy jakością produktu, czasem jego realizacji oraz kosztem jego wykonania, pozwalająca na utrzymanie stałego wzrostu przedsiębiorstwa;
  • Poprawę skuteczności zarządzania jakością poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych;
  • Współpracę z rzetelnymi i sprawdzonymi dostawcami materiałów i usług, preferowanie zasady dywersyfikacji dostawców oraz ciągłe weryfikowanie cen ofertowanych oraz rynkowych;
  • Stosowanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP);
  • Systematyczną analizę i przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych uregulowań mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności;
  • Spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalną gospodarkę odpadami, nadzór nad emisjami i ściekami;
  • Systematyczne podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów finansowych, możliwości technicznych i organizacyjnych Spółki;
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz Codex Alimentarius.

W imieniu wszystkich pracowników i swoim zobowiązuje się do realizacji powyższych celów oraz do zapewnienia zasobów i środków do ich wdrożenia.